Terms and Conditions

These terms and conditions refers to the user of this website www.royalcomfort.cz. Conditions further specify the rights and obligations of the seller and the buyer. 

1. Contact information:

Royal Comfort s.r.o    

Address: Vyšehradská 738/18, Karlovy Vary 360 01

IN: 29156173                

TIN: CZ29156173

The company is registered at the Regional Court in Plzeň, Section C, File 27385

Telefon: +420 222 232 044, email: info@royalcomfort.cz

Showroom address: Vinohradská 37/13, Praha 2, 120 00

       Monday to Friday
10:00 - 13:00, 14:00-18:00
    Saturday 10:00 - 15:00

The vendor must react to a written or electronic correspondence from the consumer latest within three working days. 

 

2. Information

Information about the goods and the price must be clear by the vendor, except for obvious errors. Prices are shown all taxes included (eg. VAT), excluding the cost of delivery of goods.

Payment methods:

 • Cash to the agent at Vinohradská 37/13, 120 00 Praha 2.
 • Cash up on delivery at the place signed at the order by the consumer.
 • Bank transfer to the vendor's account no. 2800722588/2010,  Fio banka Inc. (Hereinafter the "vendor Account");
 • Cashless payment system: paypal
 • Credit card at at Vinohradská 37/13, 120 00 Praha 2.
 • through a loan provided by a third party.

The vendor does not require additional fees on any payment method.

Acceptance of the offer with the addition or deviation is not accepting the offer. / Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.. 

Confirmation of the contract must be written, where any variation from the actual content must be mentioned, otherwise the negotiated agreement has no legal effect.

Unsolicited payment does not obligate the vendor to accept the offer.

The photographs presented on the website correspond to goods offered.

3. Delivery

The vendor delivers the goods to the consumer within 2 days after the confirmation of the order, except for the goods individually specified delivery term. If the goods are marked as in "stock", the vendor sends the goods within two working days. The consumer is obliged to accept the goods and pay.

The consumer is advised check the goods as soon as delivered.

The delivery note, the VAT document and the warranty certificate are sent together with the goods.

Written extended information regarding the warranty is available up on request from the consumer's side

 Price and delivery method:

 • collect in the store - free
 • value of your order over CZK 5,000  - Free shipping
 • value of your order under CZK 5,000 - CZK 99 shipping cost
   

  The number of packages will be reduced to the lowest number and the consumer will be notified. There is not additional cost for the payment upon delivery.  

  In the case of shipping abroad the price will be determined as individual quotation.

  If the vendor fails to meet the deadline for delivery or shipment of goods, deliver goods to the consumer free of charge and provides a discount on the purchase price in the amount of 3%. Other claims of the consumer without prejudice.

  If the consumer does not pick up the goods at the agreed time breach of its obligations, the vendor  is not obligated to retain the goods, after the vendor alerts by e-mail and provides a new deadline for the receipt of goods; the vendor can sale the goods.  

4. Cancellation and stepping out of the contract

The consumer can step out of the contract within 30 days after receiving the goods or the last part of the delivery, regardless  the delivery type nor the payment. 

The consumer can stop off the contract anytime before delivery.

The consumer can stop off the contract within the first 30 days. The consumer may not indicate the reason for stepping off  the contract. To facilitate communication, it is appropriate provide the date of purchase or contract number, invoice - bank used and the way the goods would be returned. 

Within the first 14 days after stepping off the contract, the vendor is obliged to return the corresponding amount to the consumer, delivery included. In case the vendor offers several options for a particular method of delivery, the consumer is obliged to reimburse the cheapest of them. At the latest at the same time the consumer shall notify the vendor to send or hand over the goods purchased. Goods should be returned to the vendor (not COD) complete, preferably in the original packaging without signs of wear or damage. The shipping costs of returning goods shall be covered by the consumer.

If the consumer returns the goods personally by the vendor, the vendor must return the before mentioned payment within 7 days after the consumer steps off the contract.

In case the returned goods are damaged form the consumer, the vendor can claim from the consumer compensation for the reduction of the value, the amount might be credited from the reimbursement.

Exceptions: The right to step off the contract does not apply in case the goods are customized sizes. 

Take off contract form

 

5. Rights and obligations of claimed goods

Quality of delivery

The goods delivered must match with the goods specified at the delivery note  ( not negotiated or reasonably expected properties are not suitable for normal or agreed purpose is not complete, does not match its quantity, measure, weight or quality does not match the other statutory, contractual or pre-contractual parameters), it is a defects of the goods for which the seller is responsible.

Buyers can apply at the seller within two years of receipt of goods according to your entitlement to a free remedy or at a reasonable price discount; if it is not disproportionate nature of the defect (especially if you can not remedy the defect without undue delay), you can apply the requirement to supply new things without defects or new parts without defects, if it concerns only flaw of this component.

If no repair or replacement of goods may, on the basis of the withdrawal buyer may request a refund of the purchase price in full.

Within six months from the receipt of goods, it is assumed that the defect existed at the goods delivery.

The seller is not obliged to meet the buyer's claim if it can prove that the buyer knew of the defect goods or he himself caused.

For used goods sold by the seller is not liable for defects caused by the existing use or wear. For items sold at a lower price, the seller is not liable for defects for which the lower price was agreed. Instead of the right to exchange a buyer in such cases the right to a reasonable discount.

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 •  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

U vybraného zboží se prodávající zavazuje kupujícímu bezplatně nabídnout rozšířenou smluvní záruku.

 

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení zde:

Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) 

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Prodávající se zavazuje reklamaci zboží nutné potřeby vyřídit včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Alternativně může po dobu reklamace poskytnout náhradní výrobek.

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

9. Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků:

Při nákupu nového elektrozařízení má kupující právo u prodávajícího zdarma odevzdat nahrazované zařízení. Ekologická likvidace je zajišťována v kolektivním systému RETELA, s.r.o. (www.retela.cz).

 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 30.06.2016.

Send question
x