ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Royal Comfort považujeme osobní údaje našich zákazníků, dodavatelů a distributorů za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost Royal Comfort s.r.o., IČO: 291 56 173, se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326413 přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, dodavatelů, distributorů či případně dalších subjektů údajů.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost Royal Comfort prioritou, zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

 

1. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Ve vztahu k subjektům údajů zpracováváme osobní údaje pro následující účely a na základě následujících právních důvodů:

– plnění smluvního vztahu – jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy, vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení Vašich dotazů;

– plnění právních povinností – povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy a dále také poskytování údajů a informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;

– oprávněný zájem společnosti Royal Comfort – ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, zasílání obchodních sdělení; společnost Royal Comfort je oprávněna zpracovávat e mailovou adresu či telefonní číslo svých zákazníků ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl;

– Váš souhlas – nabízení výrobků a služeb v souvislosti se zpracováním osobních údajů zákazníků doplněných o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti Royal Comfort na internetové adrese https://www.royalcomfort.cz/).

 

2. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ

Ve vztahu ke svým zákazníkům zpracováváme jen nezbytně nutné údaje. Činíme tak s cílem poskytnout ty nejlepší služby a nabízet to nejkvalitnější zboží. Konkrétně se jedná o následující údaje – jméno, příjmení, adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, obrazový záznam z kamerového systému.

Ve vztahu k našim dodavatelům, distributorům či jiným obchodním partnerům, můžeme navíc zpracovávat tyto osobní údaje – titul, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, ID datové schránky, bankovní spojení.

 

3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu neprodáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Royal Comfort, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb jen pro Vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností Royal Comfort. Takovými příjemci jsou zejména právní zástupci společnosti Royal Comfort, poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury (kupříkladu IT služeb) a další. Bližší informace či seznam příjemců poskytne společnost Royal Comfort na vyžádání.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ

Vaše osobní údaje jsou chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.

Retenční doby vzhledem k jednotlivým účelům zpracování jsou zejména následující:

Účel zpracováníDoba uložení osobních údajů
Plnění smlouvyNejdéle po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu
Vyřízení objednávkyNejdéle 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byl vystaven daňový doklad
Vyřízení reklamaceNejdéle 5 let od ukončení reklamačního řízení
Kamerové záznamyNejdéle 14 dnů od pořízení
Zasílání obchodních sděleníNejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu/opt-outu

 

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V PŘÍPADĚ REGISTRACE

Při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.royalcomfort.cz/, máte možnost pro zjednodušení budoucích transakcí provést registraci. Registrací berete na vědomí, že společnost Royal Comfort je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje navíc v rozsahu informací poskytnutých při registraci (jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní spojení, fakturační údaje, název projektu, příp. titul), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Udělíte-li souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném v objednávce či registračním formuláři byly doplněné o nákupní historii (např. přehled objednávek, zakoupeného zboží a navštívených stránek v rámci internetového obchodu společnosti Royal Comfort na výše uvedené internetové adrese) a historii navštívených stránek na webu, bude společnost Royal Comfort používat tyto údaje za účelem zjišťování Vašich nákupních zaměření a zájmů a následně k nabízení obchodu a služeb, a to na dobu do odvolání takového souhlasu.

 

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

– na přístup k osobním údajům;

– na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

– na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

– na omezení zpracování osobních údajů;

– na přenositelnost údajů;

– vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

– právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Budete-li chtít uplatnit svá práva, odvolat udělený souhlas či budete-li mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na telefonním čísle 778 009 235 nebo e-mailem na adrese info@royalcomfort.cz.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1. 1. 2020.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ
SOUBORŮ COOKIES

1. CO JSOU SOUBORY COOKIES?

Nezbytným nástrojem pro funkčnost našich internetových stránek jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah.

Nastavení cookies je plně pod Vaší kontrolou. V nastavení prohlížeče si můžete nastavit vše podle svých představ. Soubory cookies můžete mazat, blokovat, případně nastavit možnost, aby byly cookies ukládány jen s Vaším souhlasem v jednotlivých případech. Pro Vaše pohodlí níže v části Souhlas a odmítnutí cookies uvádíme odkazy na nápovědy pro nastavení, vymazání, povolení či jinou správu souborů cookies u nejčastějších prohlížečů.

2. K ČEMU SOUBORY COOKIES VYUŽÍVÁME?

Jak již bylo řečeno, cookies ukazují, jak jsou internetové stránky používány. Díky tomu dokážeme lépe přizpůsobit marketingové nástroje, aby byly pro Vás relevantní a přínosné. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. V praxi to znamená, že se vám nebudou zobrazovat reklamy, které pro Vás nejsou přínosné.

3. DRUHY SOUBORŮ COOKIES

Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

– Cookie první strany (first party cookie) vytváří přímo webové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webové stránky;

– Cookie třetích stran (third party cookie) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené webové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa.

Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:

– Relační cookies (session cookies) jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost webových stránek nezbytné;

– Permanentní cookies (persistent cookies) můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich webových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě webových stránek.

Podle účelu použití lze soubory cookies dělit na:

– Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu webové stránky. Zahrnují například cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí naší webové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali;

– Výkonnostní cookies používáme ke zlepšení fungování webových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto webové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z webových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků webových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky používají;

– Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce webových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí webových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s webovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě webových stránek;

– Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání webových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v souladu s těmito preferencemi.

4. POUŽÍVANÉ SOUBORY COOKIES

Technický názevVydavatelÚčel o popis cookiesDoba trvání
_gaGoogle AnalyticsTento soubor cookie slouží k rozlišování uživatelů webových stránek přidělením náhodně generovaného čísla.Permanentní (24 měsíců)
_gidGoogle AnalyticsTento soubor cookie slouží k identifikaci návštěvníka webových stránek.Permanentní (24 hodin)
1P_JARGoogleSpolečnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.Permanentní (30 dní)
SIDGoogleTento soubor cookie slouží pro uchování stavu uživatele při požadavcích na stránky.Permanentní (6 měsíců)
CONSENTGoogleTento soubor cookie poskytuje informace o tom, zda je zapnuta podpora cookies.Permanentní (20 let)
NIDGoogleSpolečnost Google používá tyto soubory cookies na základě posledních vyhledávání a interakcí a přizpůsobuje reklamy na webech Google.Relační cookie
actFacebookPoužívá společnost Facebook a slouží k uchování údaje o tom, že se uživatel přihlásil ke svému účtu. Tento soubor cookie se používá k rozlišení dvou relací pro stejného uživatele vytvořených v různých časech.Relační cookie
c_userFacebookTento soubor cookie obsahuje údaj o ID aktuálně přihlášeného uživatele.Permanentní (3 měsíce)
datrFacebookÚčelem tohoto souboru cookie je identifikovat webový prohlížeč, který je používán pro připojení k Facebooku. Tento soubor cookie hraje klíčovou roli pro zabezpečení Facebooku a integrity webu.Permanentní (14 měsíců)
KADUSERCOOKIEimedia.czTento soubor cookie slouží ke statistickým účelům.Permanentní (4 měsíce)
APNUIDimedia.czTento soubor cookie slouží ke statistickým účelům.Permanentní (4 měsíce)
PHPSESSIDRoyal ComfortTento soubor cookie umožňuje ukládat stav relace, tj. stav užívání webu.Relační cookie

Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

5. SOUHLAS A ODMÍTNUTÍ COOKIES

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však odmítnete souhlas s cookies a použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně esenciálních cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky nebo do některých jejích částí.

V různých prohlížečích lze také přednastavit automatické odmítání cookies nebo automatické zobrazení informace v případě, že jsou cookies nabízeny. Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

– Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

– Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

– Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

– Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

– Opera – https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/

– Microsoft Edge – https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies. Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.

6. COOKIES TŘETÍCH STRAN

Zejména prostřednictvím společností Google Ireland a Facebook Ireland využíváme marketingové nástroje, které nám pomáhají cílit reklamu na ty uživatele, kteří již naši webovou stránku navštívili. Účel a rozsah shromažďování údajů a také příslušná práva a možnosti nastavení rozsahu ochrany soukromí naleznete v informacích na stránkách těchto třetích stran, např.:

– Facebook: https://www.facebook.com/policies; a

– Google: https://policies.google.com/privacy.

Více o těchto marketingových nástrojích naleznete na stránkách

– Facebook: https://cs-cz.facebook.com/business/ads/dynamic-ads; a

– Google: https://support.google.com/google-ads/answer/2453998?hl=cs.

Pokud si nepřejete být reklamou oslovováni, lze personalizaci reklam vypnout prostřednictvím níže uvedených odkazů.

– Facebook: https://cs-cz.facebook.com; a

– Google: https://adssettings.google.com.

Používáme jeden ze základních analytických nástrojů společnosti Google – Google Analytics. Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, které zpracovává tato společnost, naleznete na: https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245.

7. VAŠE PRÁVA

Jakožto subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo

– na přístup k osobním údajům;

– na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;

– na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;

– na omezení zpracování osobních údajů;

– na přenositelnost údajů;

– vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;

– právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Budete-li chtít uplatnit svá práva či budete-li mít dotazy týkající se používání souborů cookies, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 778 009 235 nebo e-mailem na adrese info@royalcomfort.cz

8. DALŠÍ INFORMACE

Více užitečných informací o cookies, popřípadě o online reklamě nastavené podle toho, jak používáte internet, naleznete na následujících stránkách:

– www.aboutcookies.org;

– www.allaboutcookies.org;

– http://www.youronlinechoices.com/at/.

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou účinné od 1. 1. 2020.