REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád
společnosti Royal Comfort s.r.o.

IČ: 29156173
DIČ: CZ 29156173
Spisová značka: C 326413 vedená u Městského soudu v Praze

1. ZÁKLADNÍ USTAVOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád společnosti Royal Comfort s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Vyšehradská 738/18, PSČ 36001, IČO: 29156173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27385 („prodávající“) upravuje základní vzájemná práva a povinnosti kupujícího v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění či záruky za jakost (reklamace) při uzavírání kupních smluv v některé z kamenných prodejen (showroomů) prodávajícího či pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu na adrese https://www.royalcomfort.cz/.

1.2 Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího („OP“) a není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak, mají pojmy zde používané stejný význam jako v OP. Práva a povinnosti neupravené tímto reklamačním řádem anebo OP se řídí platnými právními předpisy České republiky. Kupující je povinen se seznámit s tímto reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

2.1 Je-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, není li sjednáno jinak. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal (i) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, (ii) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá a (iii) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.2 Jedná-li kupující při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (resp. není-li kupující spotřebitelem), může lhůta k uplatnění práv z vadného plnění u některého sortimentu zboží činit dobu kratší než 24 měsíců (zpravidla 12 měsíců).

2.3 Dobrovolná záruka za jakost se vztahuje na vady, které se vyskytnou v záruční době výslovně poskytované prodávajícím, bez zřetele na to, zda existovaly již v době převzetí zboží kupujícím, nebo vznikly později. Prodávající se tak zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tato prodloužená záruka za jakost se vztahuje pouze na matrace, postelové základny a postelová čela a kupující si ji u prodávajícího může sjednat v délce 36 měsíců za dodatečný poplatek 10.000 Kč a v délce 48 měsíců za dodatečný poplatek 15.000 Kč.

2.4 V případě, že kupní smlouva, záruční list (podmínky), reklama či obal zboží určují rozdílné délky záruční doby, platí doba z nich nejdelší.

2.5 V případě, že zboží neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

2.6 Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

2.7 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

2.8 V případě uznání výrobní nebo materiálové vady zboží bude toto zboží bezplatně opraveno nebo prodávající zajistí dodání nového zboží bez vad.

3. VÝLUKY Z ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADNÉ PLNĚNÍ A ZE ZÁRUKY ZA JAKOST

3.1 Ustanovení uvedená v tomto reklamačním řádu se nepoužijí u zboží (i) kde vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti); (ii) je-li vada již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny; (iii) jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; (iv) kde je vada způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny prodávajícího a výrobce či jiným zásahem kupujícího nebo mechanickým poškozením nebo (v) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

3.2 Kupující bere na vědomí, že reklamace zboží nemusí být ze strany prodávajícího uznána zejména v následujících případech:

3.2.1 Matrace

i. výrobní tolerance rozměrů matrace je menší než: 2 cm (pro šířku), 3 cm (pro délku), 1 cm (pro výšku);

ii. otisk těla na lehací ploše matrace je do 10 % celkové výšky matrace, neboť doba používání matrace má vliv na slehnutí její horní vrstvy;

iii. z matrace vyčuhují neukončené nitě;

iv. z matrace prostupují na povrch koňské žíně;

v. matrace byla přepravována za boční úchyty a došlo k poškození těchto úchytů;

vi. matrace má tzv. „zápach novoty“ (jedná se o počáteční zpravidla syntetické pachy způsobené novými materiály);

vii. přítomnost vady tam, kde byla matrace použita s nevhodnou základnou nebo podkladem;

viii. matrace byla dlouhodobě skladována na boční straně (déle jak 24 hodin);

ix. matrace byla polita tekutinou;

x. matrace je viditelně hygienicky zatížená (skvrny po lidském potu aj.);

xi. matrace má mírnou barevnou odlišnost oproti vybrané látce ze vzorníku na prodejně (showroomu); a

xii. nespokojenost s úrovní komfortu matrace, neboť se jedná o subjektivní kategorii.

3.2.2 Postele

i. výrobní tolerance rozměrů postele je menší než: 2 cm (pro šířku, výšku a hloubku);

ii. polstrování čela postele zasahuje do prostoru matrace a vytlačuje tak matraci směrem k protilehlému (opačnému) konci postele;

iii. čelo postele se viklá dopředu a dozadu v rozpětí 5 cm, není-li toto čelo připevněno ke zdi;

iv. postel má mírnou barevnou odlišnost oproti vybrané látce ze vzorníku na prodejně (showroomu); a

v. postel má „zápach novoty“ (jedná se o počáteční zpravidla syntetické pachy způsobené novými materiály).

3.2.3 Lůžkoviny

i. výrobní tolerance rozměrů lůžkovin z peří je menší než: 5 cm (pro šířku i délku);

ii. z péřového zboží vypadává peří bez viditelné trhliny nebo jiného porušení sypku;

iii. rozdíly v hmotnosti péřového zboží (nemá garantovanou hmotnost – tj. bez jakékoliv tolerance);

iv. rozdíl v kvalitě i povrchové úpravě sypku jednotlivých dodávek péřového zboží;

v. mírný zápach po huse (u péřového zboží);

vi. pokud se bavlněné prostěradlo a povlečení po vyprání srazí, protože nebylo vypráno podle pracích symbolů na štítku příslušného zboží; a

vii. z lůžkovin vyčuhují neukončené nitě.

4. PRŮBĚH REKLAMACE

4.1 Kupující je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění či záruky za jakost přiznáno. Kupující je zejména povinen před podpisem dodacího listu zboží řádně prohlédnout, zda nemá kvantitativní anebo kvalitativní vady. Před instalací zboží je kupující rovněž povinen ověřit (vyzkoušet), zda zboží odpovídá kupní smlouvě, a to včetně specifikace místa instalace.

4.2 Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

4.3 Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení; později je prodávající povinen kupujícímu vydat i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.4 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne v reklamačním protokolu nebo jinak na delší lhůtě.

4.5 V případě, že kupující není spotřebitelem, neuplatní se lhůty dle článků 4.3 a 4.4 tohoto reklamačního řádu, ale prodávající se zavazuje reklamace řešit v co nejkratší možné lhůtě s ohledem na odborné posouzení zboží prodávajícím nebo výrobcem.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Kupující má právo na mimosoudní řešení případných sporů (ADR) ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh kupujícího, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

5.2 Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzor reklamačního formuláře, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu a je v elektronické podobě k dispozici rovněž na webových stránkách prodávajícího www.royalcomfort.cz a v listinné podobě ve všech kamenných prodejnách prodávajícího.

5.3 Znění tohoto reklamačního řádu může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z kupních smluv uzavřených před účinností nového reklamačního řádu.

5.4 Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020.

cs_CZ